සියලු ලිපි

මුල්ම Java පාඩම :: Java හැඳින්වීම
ප‍රිගණකය තුල ජාවා ස්ථාපනය කිරීම :: Installing Java
Java Applications හා Java Applets අත‍ර ඇති වෙනස්කම් 
ජාවා තුල භාවිතාවන මූලික දත්ත ආකාර (Basic Data Types)
අපි සරල ජාවා වැඩසටහනක් ලියමු
ජාවා කාරක (Java Operators) 1 කොටස
ජාවා ක්‍රමලේඛනයේ යෙදීමේදී උපයෝගී කරගත හැකි මෘදුකාංග
ජාවා කාරක (Java Operators) 2 කොටස :: Relational Operators
ජාවා කාරක (Java Operators) 3 කොටස :: Boolean Logical Operators
ජාවා Selection Statements
ජාවා Iterations (loops)
ජාවා Jump Statements සහ loops සඳහා අභ්‍යාස.
ජාවා තුල Arrays භාවිතය I
Java වස්තු පාදක ක්‍රමලේඛනය II (objects)
ජාවා වස්තු පාදක ක්‍රමලේඛනය III (Constructors)
ජාවා වස්තු පාදක ක්‍රමලේඛනය III (Methods)
ජාවා වස්තු පාදක ක්‍රමලේඛනය IV (Access Modifiers)
OOP සඳහා අභ්‍යාස I
OOP සඳහා අභ්‍යාස II කොටස
ජාවා වැඩසටහනකට Command Line Arguments ලබාගන්නා ආකාරය
ජාවා වස්තු පාදක ක්‍රමලේඛනය V (Data Encapsulation/Data Hiding)
ජාවා වස්තු පාදක ක්‍රමලේඛනය VI (Inheritance) | part 1
ජාවා වැඩසටහනකින් Keyboard Inputs ලබාගන්නා අයුරු | Accessing the Standard Input Stream
ජාවාහි එන Wrapper classes යනු මොනවාද..?
ජාවා static members කියන්නේ මොනවාද? මොකටද යොදාගන්නෙ?
ජාවා තුල Inner Classes හි භාවිතය
ජාවා තුල Abstract Classes යොදාගන්නා අයුරු
ජාවා interface සංකල්පය සහ එහි යෙදීම්
Java වැඩසටහන් සඳහා User Interfaces සැකසීම :: Swing පැකේජය හැඳින්වීම part1
Java වැඩසටහන් සඳහා User Interfaces සැකසීම :: Swing පැකේජය හැඳින්වීම part2
Java වැඩසටහන් සඳහා User Interfaces සැකසීම :: Swing පැකේජය හැඳින්වීම part3
 
 

 

8 comments:

 1. hugak watina wadak sinhalen java dipu eka..c++,phython wage anik languages nut sinhalen denna puluwan nam..

  ReplyDelete
 2. Brilliant Job Brother... :)

  ReplyDelete
 3. Java ලිපි ෙපළට තුති ! vb.net සිංහෙලන් ඉෙගනීමට මගක් කියා ෙදන්න.

  ReplyDelete
 4. Praiseworthy. It's better to have some theory parts such as Interfaces, Access Modifiers, Packages....

  ReplyDelete